Karizma Haber

T.C. ORDU VALİLİĞİ İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

310
30 Mart 2021 - 14:00
T.C. ORDU VALİLİĞİ İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 29.03.2021 tarihinde saat 23.45’de Ordu Valisi Tuncay SONEL  Başkanlığı’nda toplandı ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 29.03.2021 tarihinde saat 23.45’de Ordu Valisi Tuncay SONEL  Başkanlığı’nda toplandı ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 29.03.2021 tarihinde saat 23.45’de Ordu Valisi Tuncay SONEL  Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. 

ALINAN KARARLAR 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni  tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam  etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaĢıcılığının yüksek/hızlı olması  nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaĢlarımızın hayatlarını tehdit  etmesini engellemşk için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması baĢta olmak  üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandalarımızla  paylaĢmaktadır. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde alınan kararlar  gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin  içerisinde bulunduğu risk grubuna (düĢük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü  normalleşme dönemine girilmiĢ ve 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi,  02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk  gruplarına göre belirlenmiĢtir. 

29 Mart 2021 günü Sayın CumhurbaĢkanımız baĢkanlığında toplanan CumhurbaĢkanlığı  Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleĢme  döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaĢanan  değiĢiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin  salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiĢtir. 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29  Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, 30 Mart  2021 itibariyle Ordu ili genelinde; 

  1. 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15  Nolu Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa  çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiĢtir. Buna göre; 

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına  devam edilmesine, 

Hafta sonlarında; ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de  baĢlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek  Ģekilde uygulanmasına, 

Yukarıda belirtilen Ģekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında  30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi, 01.12.2020 tarih ve 169 Nolu Ġl  Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde”  yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle ve Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarıyla yapılan  eklemeler dahil Ģekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası  seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı Ģekilde devam edilmesine,

1 / 3 

  1. Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı  vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iĢyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın  Yönetimi ve ÇalıĢma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre  açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak Ģekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda  bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve  HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müĢteri kabul edilmesine, 

Ancak bu iĢyerlerinde aynı masada; iĢyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda  oturmasına izin verilmesine, 

Yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al Ģeklinde, 21.00- 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis Ģeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması  uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis  Ģeklinde hizmet verebilmesine, 

  1. 3. Sivil toplum kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ve bunların üst  kuruluĢları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kiĢilerin bir  araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı ĠçiĢleri  Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen  usul ve esasların süregelen uygulanmanın,  

Sivil toplum kuruluĢları (Spor Kulüpleri dahil), kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluĢları ve bunların üst kuruluĢları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel  kurul dahil kiĢilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere kiĢi baĢı 8 metrekare alan  bırakılması, kiĢi sayısı 300’ü geçmemek üzere ve kurallara uymak kaydıyla genel kurullarını  yapabilmelerine, Ģeklinde değiĢtirilmesine, 

  1. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı ĠçiĢleri  Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen  usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, 

Ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında  Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almıĢ nikah veya nikah merasimi  Ģeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet  uygulanmasına, 

  1. Ġlimizdeki halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere dair 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı  ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmanın, giriĢlerde HES kodu uygulanması ve  seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla haftaiçi 09.00-19.00 saatleri arasında  çalıĢabilmelerine, Ģeklinde değiĢtirilmesine, 
  2. Ġnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için  ilimizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine, 
  3. Salgının bulaĢmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri  gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ilimiz genelinde  ağırlık verilmesine, 
  4. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleĢme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleĢmenin sağlanması için; aziz milletimizin  bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaĢımını sürdürmesinin ve temizlik, maske,  mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak Ģekilde belirlenen kurallara/tedbirlere  toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim  faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede 03.03.2021 tarih ve 3695  sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin”  uygulanmasına kesintisiz Ģekilde uygulanmasına devam edilmesine,

2 / 3 

Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il  nüfusunun yaĢ ortalaması, il dıĢından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve  bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin  yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalıĢmaların aksaklığa 

meydan verilmeden sürdürülmesine, 

  1. 24.02.2021 tarihli ve 3135 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı Genelgesi, 24.02.2021 tarihli ve 2021- 11 Nolu Ġl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla faaliyetlerine 12  Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,  

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara  uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari iĢlem tesis edilmesine ve konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılmasına; 

Oy birliği ile karar verilmiĢtir. 

Tuncay SONEL 

Vali 

Mehmet Fatih VARGELOĞLU Ġl Milli Eğitim Müdürü 

Uzm. Dr. Atila GÜRGEN Ordu Devlet Hast. BaĢtb. 

Ecz. Necla AYDIN 

Serbest Eczacı

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Hüseyin ÖZTÜRK 

Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürü 

Dr. Ali TOMAKĠN 

Hudut Sahiller 

Dr. Mustafa KASAPOĞLU Ġl Sağlık Müdürü 

Kemal YILMAZ 

Ġl Tarım ve Orman Müdürü 

Dr. Mithat YAĞLI 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

gizli çekim sex hikayalerigrup sex hikayeleriiş yeri sex hikayelerikızlık bozma hikayelerikonulu sex hikayeleri
maltcasino
ankara escortankara escort bayan

sakarya escortsakarya escortsakarya escortsakarya escortkayseri escortwebmaster forum