Karizma Haber

Barolardan yeni kurulacak hükümetten 40 maddelik talep

Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Osmaniye baro başkanları, yeni kurulacak hükümetten neler talep ettiklerini 40 maddede sıraladı. Siyasi partilerin verdikleri sözleri yerine getirmesini isteyen baro başkanları, yargının siyasallaşmadan uzaklaştırılmasını ve yeni bir anayasa yapılmasını istedi.

Barolardan yeni kurulacak hükümetten 40 maddelik talep
478
12 Haziran 2015 - 9:01

Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Osmaniye baro başkanları, yeni kurulacak hükümetten neler talep ettiklerini 40 maddede sıraladı. Siyasi partilerin verdikleri sözleri yerine getirmesini isteyen baro başkanları, yargının siyasallaşmadan uzaklaştırılmasını ve yeni bir anayasa yapılmasını istedi.

Osmaniye Baro Başkanı Didem Aksoy, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen, Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık ve Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı yaptıkları ortak açıklamada, 40 maddelik bildiri yayınlayarak, yeni kurulacak hükümetten neler talep ettiklerini sıraladılar. 7 Haziran seçimleri neticesinde Türkiye’nin yeni bir sürece girdiği belirtilerek, koalisyon tartışmalarından ziyade Türkiye’nin demokratikleşmesi, yargının siyasallaşmaktan uzaklaşması, yıllardır özlem duyulan yeni bir anayasa yapılması konusunda ortak bir mutabakat aranması gerektiğini açıkladılar. Yeni sürecin daha barışçıl ve huzurlu bir ortamda geçmesi gerektiğini belirten baro başkanları, Meclis açılır açılmaz özellikle yargının siyasallaşmasına neden olan düzenlemeler başta olmak üzere toplumsal hayata darbe vuran, kişisel özgürlükleri kısıtlayan, kadına şiddeti artıran, eğitimden sağlığa her alandaki adaletsiz, eşitliğe ve toplumsal devlet anlayışına aykırı düzenlemelerin iptal edilmesini istedi.

Demokrasinin ve hukuk devletinin önündeki engellerin kaldırılarak, yolsuzluğun, yoksulluğun önlenmesi adına el ele verilmesi gerektiğinin ifade edildiği bildiride, yeni kurulacak hükümetten şunlar talep edildi:
“1-) 12 Eylül Anayasa’sı ve iç hukukta yer alan uzantılarının kaldırılarak, demokratik, katılımcı ve eşitlikçi yeni bir Anayasa yapılması.

2-) Genel seçimlerde uygulanan antidemokratik baraj sisteminin kaldırılmasını, Seçim Kanunları ve Siyasal Partiler Kanunu’nun demokratikleştirilmesinin sağlanması.

3-) Yolsuzlukla etkin bir mücadele sağlanması (Kamuda çalışanların tamamı için mal beyanı zorunlu hale getirilmesi ve malvarlığındaki artış izlenilmesi, Tüm siyasetçiler, bürokratlar ve memurlar için Etik Yasası Çıkarılması, 17-25 Aralık, Deniz Feneri gibi dosyaları tekrar açılarak etkin ve adil bir soruşturma yapılmasını).

4-) Sivil demokrasimize zarar veren ve Türkiye’de demokrasi kültürünün oluşmasına engel olan tüm darbe girişimlerinin, darbecilerin ve sivil uzantılarının etkin, tarafsız ve adil bir şekilde yargılanmasının sağlanması.

5-) Türkiye demokrasisinin, siyasetinin ve hukuk tarihinin yüz karası olan etkin ve adil olmayan bir şekilde usulen yapılan (Maraş, Çorum, Sivas, 1 Mayıs 1977, Uludere, faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar gibi) dosyaların kamu vicdanı, mağdurların adalete olan inançlarının korunması ve suç faillerinin tüm unsurlarının açığa çıkmasının sağlanması için yeniden açılarak etkin soruşturma yapılması hususunda yasal düzenleme yapılması, bu tür suçlarla ilgili olarak zaman aşımın kaldırılmasının sağlanması.

6-) Toplumun tüm kesimlerini ‘olağan şüpheli’, idari makamlara ve kolluğa geniş takdir yetkisi ve keyfiyet getiren Anayasa ve AİHS’ne aykırı İç Güvenlik Paketi’nin kaldırılması.

7-) Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ve Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) devamı niteliğinde olan, iktidara bağlı, hukuksal kararlar yerine siyasi kararlar veren Sulh Ceza Hakimliklerinin kaldırılması.

😎 Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerin kaldırılması.

9-) TCK’da yer alan katalog suçların kapsamının daraltılmasını, yoruma ve takdire elvermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi.

10-) Sayıştay’ın özerkliği yeniden sağlanarak, kamu kaynaklarının eşit, planlı ve tasarruflu bir şekilde harcanmasının sağlanması.

11-) Kamudaki makam aracı saltanatına son verilerek, bunların satılmasından elde edilen gelirin Kadın ve Çocuk Sığınma evlerine harcanması.

12-) Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu’nu (PVSK) yeniden düzenlenerek kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisinin kapsamının yoruma açık olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesini, biber gazı kullanımının yasaklanmasını, bu suçları işleyenler hakkında etkin soruşturma ve yargılama yapılmasını ve ödenen tazminatın rücü edilmesi.

13-) İnternet erişimi ve sosyal medyaya ilişkin tüm kanunların, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyumlu hale getirilmesi.

14-) İşçi Hakları ve İş Güvenliği, ILO, Avrupa Sosyal Şartı ve AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi, emek sömürüsüne dayalı ‘Taşeron işçi’ uygulamasına son verilmesi.

15-) Gelir dağılımı konusunda sosyal ve eşitlikçi politikalarla, adaletsizliğin asgariye indirilmesi için çalışma yapılması.

16-) Artarak devam eden kadın şiddetine dur demek adına yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini ve ülke çapında belirlenecek bir politika ile cinsiyet eşitliğinin çocuk yaşta verilecek bir eğitimle hayata geçirilmesi.

17-) Evlilik yaşı BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre yeniden düzenlenerek 18 yaşın doldurulması şartı getirilmesi, istisnai evlilik yaşının kaldırılması.

18-) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı, Hakimler Yüksek Kurulu-Savcılar Yüksek Kurulu olarak değiştirilmesi, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran ve yürütme organının yargıdaki uzantısı olan Adalet Bakanı ve müsteşarının kurul üyeliğinden çıkarılmaları, Kurul üyelerinin seçimin de avukatların ve adliye çalışanlarının oy kullanmasının sağlanması.

19-) Yargının, yürütme karşısında tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlayacak olan Adli Kolluk’un bir an önce kurulması.

20-) Adalet Bakanlığı’nın TBB ve Barolar üzerindeki idari ve mali vesayetinin kaldırılması.

21-) Savunma ve savunma mesleğinin yargının kurucu unsuru olarak Anayasa’nın yargı bölümünde yer alması ve bu suretle diğer yargı makamlarıyla eşit statüde olduğu hususuna vurgu yapılması.

22-) Ülke şartlarına, meslek ihtiyaçlarına ve çağa uygun Avukatlık Yasası çalışması, tüm Baroların ve avukatların aktif katılımıyla bir an önce çıkarılması ve Avukatlık mesleğine girişin mutlak suretle bir sınava tabi tutulması.

23-) HMK ve diğer usul kanunlarına paralel olarak avukatlara delil toplaması için kanunda açık biçimde bu yetkinin belirlenmesi avukatların bu yetkisini mazeretsiz yerine getirmeyenler hakkında müeyyidelerin varlığının kanuna yerleştirilmesi, bu bağlamda mevcut maddedeki ‘kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla’ ibaresi çıkarılmasını ve avukatın görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmayan görevlilerin TCK’nın 257. maddesi bağlamında yargılanmasının sağlanması.

24-) Adliye idaresinin başsavcılıklardan alınarak profesyonel birimlerce veya komisyon başkanı, başsavcılık ve baro başkanlarının yer aldığı bir 3’lü idare tarafından yönetilmesi, (Adliye binalarının savcılar tarafından yönetiliyor olması, savcıların iktidar alanının genişlemesine yol açan bir durumdur. Bu durum, silahların eşitliği ilkesine de aykırıdır.) Adliye binalarının gecikmeksizin adliye yönetimi kurumlarına devredilmesi.

25-) Barolara vekalet düzenleme yetkisi tanınması.

26-) Avukatların mesleklerini yaparken kullandıkları her türlü şahsi giyim, yiyecek vs. harcamalarının gider olarak işleyebilmesinin sağlanması.

27-) Yargının 3 kurucu unsurundan olan, bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara eşitlik ilkesi gereği Yeşil pasaport alımı, silah ve silah ruhsatı alımlarında hakim-savcıya tanınan istisnaların avukatlara da tanınması.

28-) Avukatlık ücret sözleşmesinin zorunlu hale getirilmesi, bir suretinin baroda olması ve ihtilaf halinde baroda bulunan sözleşmeye itibar edilmesi.

29-) Açılan davalarda, avukatlık ücretinin (sadece asgari tutarın) baroya yatırılmasının zorunlu olması ve bunun dava şartı olarak kabulü yönünde çalışma yapılması.

30-) Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği olarak, avukatlık mesleğinden emekli olanlarla hakim-savcı emeklileri arasındaki uçurumun giderilmesi.

31-) Yabancı avukat ortaklıklarının ülkemizde faaliyeti kabul edilemez. Avukatlık şirketlerinin şube açmasının engellenmesi.

32-) Adliye binalarında ve otoparklarında avukatların hakim ve savcılarla eşit haklara sahip olması, hukuki veya fiili ayrımcılığın kaldırılması.

33-) Haciz ve icra mahallerinde avukata karşı işlenen suçların hakime karşı işlenmiş suçlar kapsamına alınması.

34-) Aile avukatlığı kurumunun oluşturulması, ticaret şirketleri için zorunlu hukuk müşavirliğinin aktif ve istisnasız olarak uygulanır hale getirilmesi, belli sınırın üzerindeki davalarda avukat ile temsil zorunluluğu, ceza uzlaşması ve arabuluculuk uygulamalarının avukatlar eliyle yaygınlaştırılması, birinci sınıf noter başkatiplerine hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirilmesi, gayrimenkul alım satımında avukat bulunması zorunluluğu getirilmesi, vergi hukuku, mali hukuk, sermaye piyasası hukuku, kamu ihale hukuku gibi konularda yetkin avukatların yetiştirilmesi ve bu yolla başka meslek gruplarının etkinliklerinin azaltılması için yasal düzenleme yapılması.

35-) Avukat stajyerlerine karşılıksız burs verilmesi.

36-) Anayasa’mızın sosyal ve hukuk devleti ilkesi gereği tüm vatandaşların hukuki yardımdan yararlanma ve adil yargılanma hakkı gerçeği karşısında hukuk sigortasının zorunlu hale getirilmesi yönünde düzenleme yapılması.

37-) Yargı mercileri önünde kamunun haklarını savunan, devleti temsil eden kamu avukatlarının, ‘statü’ ve ‘özlük hakları’ açısından, benzer kariyer meslek gruplarına verildiği şekliyle ek gösterge, özel hizmet ve makam tazminatı gibi haklardan yararlandırılması yönünde çalışma yapılması.

38-) CMK ücretleri ve yol giderleriyle ilgili asgari insan yaşam standartlarına uygun düzenleme yapılmasını, CMK gibi kamu hizmetinde serbest meslek makbuzu zorunluluğunun kaldırılması.

39-) Adalete erişimin, hakkın korunması ve kullanılması gibi bir görevi icra eden avukatlardan son derece yüksek bir oran olan KDV (Yüzde 18) oranının yüzde 1’e düşürülmesi.

40-) Vatandaşın hak arama hürriyetine engel olan gider avansının kaldırılması ve dava-icra harç oranlarının düşürülmesi.”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

gizli çekim sex hikayalerigrup sex hikayeleriiş yeri sex hikayelerikızlık bozma hikayelerikonulu sex hikayeleri